قبرس شمالی
هتل‌ها

159064742
Bogaz on a Sandy Beach
هتلهای فاماگوسا
فاماگوسا
134266805
Altun Tabya Vintage
هتلهای فاماگوسا
فاماگوسا
147755604
Port View Hotel
هتلهای فاماگوسا
فاماگوسا
108090589
Kyrenia Reymel Hotel
هتلهای گیرنه
گیرنه

هتل آوینه گیرنه

★ ★ ★ ★ ★
160539422
Avenue Hotel
هتلهای گیرنه
گیرنه
115565462
Aquamarine Luxury Residence
هتلهای گیرنه
گیرنه

news utility law weather mony w clock fly time